APLIKIME PËR VENDE PUNE VAKANTE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 334, datë 01.02.2024 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Institucionit “Tirana Parking”, Institucioni Tirana Parking, shpall procedurat për vendet e lira të punës:

 

 1. Kryeinspektor, Drejtoria e Administrimit të Shërbimit të Parkimit me Pagesë në Sheshe dhe Terminale (kategoria e pagës III-A)- 1 vend
 2. Inspektor, Drejtoria e Administrimit të Shërbimit të Parkimit me Pagesë në Sheshe dhe Terminale (kategoria e pagës IV-a)- 2 vende
 3. Inspektor, Drejtoria e Shërbimit të Parkimit në Rrugë, Rezident, Taxi dhe Hartografi GIS. (kategoria e pagës IV-a)- 1 vend
 4. Punonjës shërbimi, Drejtoria e Administrimit të Shërbimit të Parkimit me Pagesë në Sheshe dhe Terminale (kategoria e pages, klasa VIII) – 2 vende
 5. Specialist, Drejtoria e Prokurimit  Publik (kategoria e pages IV-A) – 1 vend
 6. Specialist, sektori i monitorimit, Drejtoria e Sistemeve të IT-së, monitorimi elektronik, (kategoria e pagës, klasa IV-A) – 1 vend
 7. Drejtor, Drejtoria e Financës (kategoria e pagës II-B)- 1 vend

 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë diplomë në arsimin e lartë, sipas profilit të kërkuar;
 3. Të ketë të kryer arsimin e mesëm (për profilin);
 4. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe të aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar
 5. Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të formës së prerë;

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për aplikim;
 2. Jetëshkrim;
 3. Fotokopje e Kartës së Identitetit;
 4. Certifikatë e përbërjes familjare;
 5. Fotokopje e diplomës 4-vjeçare, bachelor, master shkencor dhe lista e notave e noterizuar (për përgjegjësit e sektorëve);
 6. Fotokopje e diplomës bachelor dhe master dhe lista e notave e noterizuar (për specialistët);
 1. Certifikata kualifikimi të ndryshme (në rast se ka);
 2. Fotokopje e librezës së punës;
 3. Raport mjeko-ligjor;
 4. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore;

 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë në adresën:  Rruga “Ali Begeja”, Ndërtesa nr.16, Kodi Postar 1017, Tiranë

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar.

Kandidatët në intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a- Njohuritë, aftësitë në lidhje me punën;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për punën.

 

DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT


Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, institucioni Tirana Parking do të shpallë rezultatet duke i kontaktuar me telefon, si dhe në stendën e njoftimeve.

 

 

Afati i dorëzimit të dokumentacionit, është data 22.05.2024.