APLIKIME PËR VENDE PUNE VAKANTE

SHPALLJE PËR VËNDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”(i ndryshuar), Urdherit nr.28272/1, datë 05.10.2022 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Institucionit “Tirana Parking”, Institucioni Tirana Parking,  shpall proçedurat për vendet e lira të punës:

 • Kryeinspektor -kategoria III-a
 • Inspektor II- 1- kategoria IV-a
 •  Specialist Finance I- 1- kategoria III-b

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të kenë diplomë në arsimin e lartë, sipas profilit të kërkuar;
 3.  Të kenë të kryer arsimin e mesëm (për profilin);
 4. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe të aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar
 5. Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të formës së prerë;

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për aplikim;
 2. Jetëshkrim;
 3.  Fotokopje e Kartës së Identitetit;
 4. Çertifikatë e përbërjes familjare;
 5.  Fotokopje e diplomës 4-vjeçare, bachelor , master shkencor dhe lista e notave e noterizuar (për përgjegjësit e sektorëve),
 6. Fotokopje e diplomës bachelor dhe master  dhe lista e notave e noterizuar (per specialistet)
 • Fotokopje e dëftesës së  shkollës së mesme \
 • Çertifikata kualifikimi të ndryshme (në rast se ka);
 •  Fotokopje e librezës së punës.
 • Motivacioni i largimit nga puna e fundit (në se është i punësuar ose ka qenë i punësuar);
 •  Raport mjeko-ligjor;
 •  Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore;
 • Dy fotografi (2.5 x 3.5 cm).

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë në adresën:  Rruga Ali Begeja, Ndërtesa nr. 16, Kodi Postar 1017, Tiranë

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar.

Kandidatët në intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a- Njohuritë, aftësitë në lidhje me punën;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për punën.

DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, institucioni Tirana Parking do të shpallë rezultatet duke i kontaktuar me telefon.si dhe ne stendën e njoftimeve.

Afati I dorëzimit të dokumentacionit është data 28.02.2023