APLIKIME PËR VENDE PUNE VAKANTE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 334, datë 01.02.202 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Institucionit “Tirana Parking”, Institucioni Tirana Parking, shpall proçedurat për vendet e lira të punës:

 1. Inspektor , Drejtoria e administrimit të shërbimit të parkimit me pagesë në sheshe dhe terminale (kategoria e pagës IV-a)- 1 vend
 2. Punonjës shërbimi, Drejtoria e administrimit të shërbimit të parkimit me pagesë në sheshe dhe terminale (kategoria e pages, klasa VIII) – 5 vende
 3. Kryeinspektor, Drejtoria e administrimit të shërbimit të parkimit me pagesë në sheshe dhe terminale (kategoria e pagës III-A)- 1 vend
 4. Përgjegjës sektori Hartografi Gis, Drejtoria e shërbimit të parkimit në rrugë.rezident,taxi dhe hartografi GIS, (kategoria e pagës III-A)- 1 vend
 5. Specialist,sektori Hartografi Gis, Drejtoria e shërbimit të parkimit në rrugë.rezident,taxi dhe hartografi GIS, (kategoria e pagës III-B)- 2 vende
 6. Kryeinspektor, sektori i inspektimit të parkimit në rrugë, Drejtoria e shërbimit të parkimit në rrugë.rezident,taxi dhe hartografi GIS, (kategoria e pagës III-A)- 1 vend
 7. Inspektor, sektori i inspektimit të parkimit në rrugë, Drejtoria e shërbimit të parkimit në rrugë.rezident,taxi dhe hartografi GIS, (kategoria e pagës IV-a)- 1 vend
 8. Punonjës shërbimi, sektori i inspektimit të parkimit në rrugë, Drejtoria e shërbimit të parkimit në rrugë.rezident,taxi dhe hartografi GIS (kategoria e pages, klasa VIII) – 2 vende
 9. Specialist Jurist, Drejtoria Juridike (kategoria e pages III-b) – 1 vend
 10. Përgjegjës sektori i prokurimit publik, Drejtoria e Prokurimit Publik, (kategoria e pagës III-A)- 1 vend
 11. Specialist, Drejtoria e Prokurimit Publik (kategoria e pages III-b) – 1 vend
 12. Përgjegjës sektori i komunikimit me publikun, Drejtoria e komunikimit me publikun, (kategoria e pagës III-A)- 1 vend
 13. Specialist, sektori i komunikimit me publikun, Drejtoria e komunikimit me publikun, (kategoria e pagës IV-a)- 2 vende
 14. Specialist arkive, sektori i burimeve njerëzore, Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve të brendshme, (kategoria e pages III-b) – 1 vend
 15. Punonjës shërbimi, Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve të brendshme (kategoria e pages, klasa VIII) – 3 vende
 16. Punonjës shërbimi sektori i monitorimit, Drejtoria e sistemeve të IT-së, monitorimi elektronik, (kategoria e pages, klasa VIII) – 2 vende

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të kenë diplomë në arsimin e lartë, sipas profilit të kërkuar;
 3. Të kenë të kryer arsimin e mesëm (për profilin);
 4. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe të aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar
 5. Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të formës së prerë;

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për aplikim;
 2. Jetëshkrim;
 3. Fotokopje e Kartës së Identitetit;
 4. Çertifikatë e përbërjes familjare;
 5. Fotokopje e diplomës 4-vjeçare, bachelor , master shkencor dhe lista e notave e noterizuar (për përgjegjësit e sektorëve);
 6. Fotokopje e diplomës bachelor dhe master dhe lista e notave e noterizuar (për
  specialistët);
 7. Çertifikata kualifikimi të ndryshme (në rast se ka);
 8. Fotokopje e librezës së punës;
 9. Raport mjeko-ligjor;
 10. Vërtetim i Gjëndjes Gjyqësore;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë në adresën: Rruga “Ali Begeja”, Ndërtesa nr.16, Kodi Postar 1017, Tiranë

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar.

Kandidatët në intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a- Njohuritë, aftësitë në lidhje me punën;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për punën.

DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, institucioni Tirana Parking do të shpallë rezultatet duke i kontaktuar me telefon, si dhe në stendën e njoftimeve.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit, është data 13.02.2024.