Objektivat

I. Menaxhimin e parkimeve publike me ose pa pagesë, mbi dhe nëntokë, në përputhje me zonat e përcaktuara për këtë qëllim.

  •  Menaxhimin e parkimeve publike pa pagesë në rrugë dhe/ose zona jashtë rruge (mbi dhe nën tokë) brënda Zonave të Administrimit të Parkimeve në përputhje me zonat e përcaktuara për këtë qëllim, ku përfshihen:

            ⇒ parkim për rezident;

            ⇒ parkim i lirë;

            ⇒ parkimi i dedikuar për automjetet e personave me aftësi të kufizuar (PAK) pa pagesë.

  • Menaxhimin e parkimeve publike me pagesë, ku përfshihen:

           ⇒ Sheshparkimet mbi dhe nën tokë;

           ⇒ Stacionimin fundor (provizor) të linjave interurbane;

           ⇒ Parkimi i rezervuar në rrugë;

           ⇒ Abonimet në sheshparkime;

           ⇒ Stacionimet taxi;

II. Planifikimin, zbatimin e investimeve nё infrastrukturёn e nevojshme pёr shёrbimin e parkimit publik me dhe pa pagesё sipas politikave të Bashkisë Tiranë.

III. Instalimin dhe mirёmbajtjen e pajisjeve dhe makinerive të parkimeve me pagesё.

IV. Instalimin dhe mirёmbajtjen e sinjalistikёs rrugore tё parkimit.