VKM

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.153 datë 07.04.2000 “Per miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.1503, datë 19.11.2008, “Për miratimin e rregullores Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuara”

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, me ndryshimet.

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.229, datë 23.04.2004  “Për  Miratimin e Cermonialit zyrtar të Republikës së Shqipërisë” , i ndryshuar me vendimin Nr.832, datë 15.09.2013.

Vendim Nr. 816, Datë 16.11.2016 “Për Strukturën, Kriteret E Përzgjedhjes Dhe Marrëdhëniet E Punës Së Punonjësve Të Njësisë Përgjegjëse Në Autoritetet Publike, Në Zbatim Të Ligjit Nr. 60/2016, “Për Sinjalizimin Dhe Mbrojtjen E Sinjalizuesve”

PDF

Vendim Nr.816, datë 16.11.2016