Ligje

Ligji Nr.139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”.

Ligji Nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” me ndryshime.

Ligji Nr.8308, datë 18.03.1998 “Për transportet Rrugore” me ndryshime.

Ligji Nr.10279, datë 20.5.2010 “Për kundravajtjet administrative”.

Ligji Nr.8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”.

Ligji Nr.9887, datë 10.03.20008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Ligji Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” me ndryshime.

Ligji Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi I Punës I Republikës së Shqipërisë” me ndryshime.

Ligji Nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.

PDF

Ligji Nr. 60/2016