APLIKIME PËR VENDE PUNE VAKANTE

Në zbatim të ligjit Nr.44/2014 “Kodi i ProçeduraveAdministrative të RSH, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”(i ndryshuar), shpall proçedurat për vendet e lira të punës:

 1. Drejtor Drejtoria e Financës (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 2. Drejtor Drejtoria e Komunikimit me publikun dhe Teknologjisë së Informacionit (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 3. Drejtor, Drejtoria e Shërbimit të Parkimit për Rezidentin, Rrugë dhe Taxi (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 4. Drejtor, Drejtoria e Prokurimit Publik (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 5. Inspektor , Provozor (kategoria e pagës IV-a)-  1 vende
 6. Specialist Sektori i Shërbimeve të Brendshme Provizor (kategoria e pages IV-a)-  1 vend.
 7. Përgjegjës Sektori I Burimeve Njerëzore Provizor  (kategoria e pages III-a)- 1 vend
 8. Përgjegjës Sektori Juridik dhe Prokurimet (kategoria e pages III-a)- 1 vend
 • Kryeinspektor Provizor Sektori i Inspektimit te parkimit ne rruge dhe sheshe (kategoria e pages III-a)– 1 vend

NJOFTIM 1

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Drejtor

 1. Titulli i punës: Drejtoria e Financës (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 2. Arsimi: Master Shkencor ose Diplomë e barasvlershme me të sipas Legjislacionit të Arsimit të Lartë
 3. Drejtoria: Drejtoria e Financës
 4. Klasifikimi i pagës: kategoria II-b
 5. Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023:

1. Kërkesë me shkrim

2. CV (Jetëshkrim)

3. Dokumentacion arsimor sipas kritereve të pozicionimeve

NJOFTIM 2

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Drejtor

 1. Titulli i punës: Drejtoria e Drejtoria e Komunikimit me publikun dhe Teknologjisë së Informacionit (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 2. Arsimi: Master Shkencor ose Diplomë e barasvlershme me të sipas Legjislacionit të Arsimit të Lartë
 3. Drejtoria: Drejtoria e Drejtoria e Komunikimit me publikun dhe Teknologjisë së Informacionit
 4. Klasifikimi i pagës: kategoria II-b
 5. Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023:

1. Kërkesë me shkrim

2. CV (Jetëshkrim)

3. Dokumentacion arsimor sipas kritereve të pozicionimeve

NJOFTIM 3

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Drejtor

 1. Titulli i punës: Drejtoria e Drejtoria e Shërbimit të Parkimit për Rezidentin, Rrugë dhe Taxi (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 2. Arsimi: Master Shkencor ose Diplomë e barasvlershme me të sipas Legjislacionit të Arsimit të Lartë
 3. Drejtoria: Drejtoria Drejtoria e Shërbimit të Parkimit për Rezidentin, Rrugë dhe Taxi
 4. Klasifikimi i pagës: kategoria II-b
 5. Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023:

1. Kërkesë me shkrim

2. CV (Jetëshkrim)

3. Dokumentacion arsimor sipas kritereve të pozicionimeve

NJOFTIM 4

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Drejtor

 1. Titulli i punës: Drejtoria e Drejtoria e Prokurimit Publik (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 2. Arsimi: Master Shkencor ose Diplomë e barasvlershme me të sipas Legjislacionit të Arsimit të Lartë
 3. Drejtoria: Drejtoria e Prokurimit Publik
 4. Klasifikimi i pagës: kategoria II-b
 5. Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023:

1. Kërkesë me shkrim

2. CV (Jetëshkrim)

3. Dokumentacion arsimor sipas kritereve të pozicionimeve

NJOFTIM 5

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Inspektor II provizor

 • Titulli i punës: Inspektor  provizor
 • Arsimi: Bachelor
 • Drejtoria: Drejtoria e Administrimit të Parkimit të Shërbimit Publik me Pagesë
 • Klasifikimi i pagës : kategoria IV-a
 • Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023:

1. Kërkesë me shkrim

2. CV (Jetëshkrim)

3. Dokumentacion arsimor sipas kritereve të pozicionimeve

NJOFTIM 6

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Specialist provizor

 • Titulli i punës: SpecialistSektori i Shërbimeve të Brendshme
 • Arsimi: Bachelor
 • Drejtoria: Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme
 • Klasifikimi i pagës : kategoria IV-a
 • Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023:

1. Kërkesë me shkrim

2. CV (Jetëshkrim)

3. Dokumentacion arsimor sipas kritereve të pozicionimeve

NJOFTIM 7

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Përgjegjës Sektori Provizor

 • Titulli i punës: Përgjegjës Sektori “Sektori I Burimeve Njerëzore”
 • Arsimi: Master Shkencor ose Diplomë e barasvlershme me të sipas Legjislacionit të Arsimit të Lartë
 • Drejtoria: Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme
 • Klasifikimi i pagës: kategoria III-a
 • Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023:

1. Kërkesë me shkrim

2. CV (Jetëshkrim)

3. Dokumentacion arsimor sipas kritereve të pozicionimeve

NJOFTIM 8

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Pergjegjës Sektori Juridik dhe Prokurimet

 • Titulli i punës: Pergjegjës Sektori Juridik dhe Prokurimet
 • Arsimi: Master Shkencor ose Diplomë e barasvlershme me të sipas Legjislacionit të Arsimit të Lartë
 • Drejtoria: Drejtoria Juridike dhe Prokurimet
 • Klasifikimi i pagës: kategoria III-a
 • Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023

NJOFTIM 9

Drejtoria e Përgjithshme e Tirana Parking shpall vënd vakant për pozicion pune si më poshtë:

Kryeinspektor Sektori i Inspektimit te parkimit ne rruge dhe sheshe Provizor

 • Titulli i punës: Kryeinspektor Sektori i Inspektimit te parkimit ne rruge dhe sheshe. Provizor
 • Arsimi: Master Shkencor ose Diplomë e barasvlershme me të sipas Legjislacionit të Arsimit të Lartë
 • Drejtoria: Drejtoria Administrimit dhe Shërbimit të Parkimit me Publik me Pagesë
 • Klasifikimi i pagës: kategoria III-a
 • Data e mbylljes së aplikimit: 13.11.2023

Personat e interesuar për këtë vënd pune duhet të sjellin brenda datës 13.11.2023

Tirana Parking, Bashkia Tiranë

 1. Drejtor Drejtoria e Financës (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 2. Drejtor Drejtoria e Komunikimit me publikun dhe Teknologjisë së Informacionit   (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 3. Drejtor, Drejtoria e Shërbimit të Parkimit për Rezidentin, Rrugë dhe Taxi (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 4. Drejtor, Drejtoria e Prokurimit Publik (kategoria e pagës II-b)- 1 vend
 5. Inspektor , Provozor (kategoria e pagës IV-a)-  1 vende
 6. Specialist Sektori i Shërbimeve të Brendshme Provizor (kategoria e pages IV-a)-  1 vend.
 7. Përgjegjës Sektori I Burimeve Njerëzore Provizor  (kategoria e pages III-a)- 1 vend
 8. Përgjegjës Sektori Juridik dhe Prokurimet (kategoria e pages III-a)- 1 vend
 9. Kryeinspektor Provizor Sektori i Inspektimit te parkimit ne rruge dhe sheshe (kategoria e pages III-a)– 1 vend

SHPALLJE PËR VËNDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr.28272/1, datë 05.10.2022 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Institucionit “Tirana Parking”, Institucioni Tirana Parking, shpall proçedurat për vendet e lira të punës:

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të kenë diplomë në arsimin e lartë, sipas profilit të kërkuar;
 3. Të kenë të kryer arsimin e mesëm (për profilin);
 4. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe të aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar
 5. Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të formës së prerë;

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për aplikim;
 2. Jetëshkrim (CV);
 3. Fotokopje e Kartës së Identitetit;
 4. Çertifikatë e përbërjes familjare;
 5. Fotokopje e diplomës 4-vjeçare, bachelor , master shkencor dhe lista e notave e noterizuar (për përgjegjësit e sektorëve);
 6. Fotokopje e diplomës bachelor dhe master dhe lista e notave e noterizuar (për 

              specialistët);

 • Fotokopje e dëftesës së shkollës së mesme;
 • Çertifikata kualifikimi të ndryshme (në rast se ka);
 • Fotokopje e librezës së punës;
 • Raport mjeko-ligjor;
 • Vërtetim i Gjëndjes Gjyqësore;
 • Dëshmi Penaliteti;
 • Vërtetim i Prokurorisë;
 • Dy fotografi (2.5 x 3.5cm).

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë në adresën:  Rruga “Ali Begeja”, Ndërtesa nr.16, Kodi Postar 1017, Tiranë

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar.

Kandidatët në intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a- Njohuritë, aftësitë në lidhje me punën;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për punën.

DALJA E REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, institucioni Tirana Parking do të shpallë rezultatet duke i kontaktuar me telefon, si dhe në stendën e njoftimeve.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit për pozicionet e sipërshënuara është data  13.11.2023.