Lajmërim mbi tarifat e vendqendrimit të subjekteve “Taksi”

LAJMERIM

Njoftohen subjektet e licensuara “TAKSI” në qytetin e Tiranës se tarifa e parkimit për këto mjete do të kryhet pranë “Tirana Parking “ .

Dokumentat e nevojshme për kryerjen e kësaj procedure janë si më poshtë :

  • Ekstrakt QKR
  • Fotokopje e Licensës (e vlefshme )

Me dorëzimin e tyre do të pajiseni me faturën e arkëtimit për shumën e detyrimit për vitin 2017 .

Kujdes !

Afati i fundit për kryerjen e pagesës është 20 Prill 2017

Rruga “Ali Begeja”, nr.16,Tiranë
Tel. +355 (0) 422 11 111
e-mail: Tiranaparking@tirana.al

FALEMINDERIT!

TIRANA PARKING