Lajmërim mbi tarifat e vendqëndrimit të subjekteve “Taksi”

LAJMËRIM

Njoftohen subjektet e licensuara “TAKSI” në qytetin e Tiranës, se tarifa e parkimit për këto mjete do të kryhet pranë “Tirana Parking”.

Dokumentat e nevojshme për kryerjen e kësaj procedure janë si më poshtë:

  • Ekstrakt i QKR
  • Fotokopje e Licensës (e vlefshme)

Me dorëzimin e tyre do të pajiseni me faturën e arkëtimit për shumën e detyrimit për vitin 2017 .

Kujdes!

Afati i fundit për kryerjen e pagesës është 20 Prill 2017

Rruga “Ali Begeja”, nr.16,Tiranë
Tel. +355 (0) 422 11 111
e-mail: Tiranaparking@tirana.al

FALEMINDERIT!

TIRANA PARKING