VKM

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.153 datë 07.04.2000 “Per miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar

Vendim Nr.568, datë 6.10.2021, “Për Miratimin e Rregullave Për Kohëzgjatjen E Punës Dhe Të Pushimit, Orët Shtesë Dhe Kompensimin E Tyre Në Institucionet e Administratës Shtetërore, Institucionet e Pavarura Dhe Njësitë E Vetëqeverisjes Vendore

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, me ndryshimet.

Vendim Nr. 816, Datë 16.11.2016 “Për Strukturën, Kriteret E Përzgjedhjes Dhe Marrëdhëniet E Punës Së Punonjësve Të Njësisë Përgjegjëse Në Autoritetet Publike, Në Zbatim Të Ligjit Nr. 60/2016, “Për Sinjalizimin Dhe Mbrojtjen E Sinjalizuesve”

PDF

Vendim Nr.816, datë 16.11.2016