Parkim i Rezervuar

Standardi i Sinjalistikës Horizontale dhe Vertikale për Vendparkim të Rezervuar

Çdo subjekt i cili do të pajiset me “Leje Vendparkimi të Rezervuar me Pagesë” duhet të përdorë:

  • Sinjalistikë Vertikale (2 tabela, fillim dhe fund të rezervimit të parkimit me pagesë, llojin e aktivitetit, orarin dhe ditët e përcaktuara, numrin e vendeve të parkimit, si dhe simbolin “P”)
  • Sinjalistikë Horizontale (vijëzimi i vendparkimit, me bojë të verdhë, në dimensionin 5m x 2.50 m)