Objektivat

  • Tё administrojё shёrbimin e Parkimit Publik me Pagesё tё Bashkisё sё Tiranёs, mbi tokё dhe nёntokё, nё pёrputhje me zonat e pёrcaktuara pёr kёtё qёllim.
  • Tё planifikojё dhe tё ndjekё zbatimin e investimeve nё infrastrukturёn e nevojshme pёr shёrbimin e Parkimit Publik me Pagesё nё Bashkinё e Tiranёs.
  • Tё instalojё dhe mirёmbajё pajisjet dhe makineritё e parkimeve me pagesё.
  • Tё instalojё dhe mirёmbajё sinjalistikёn rrugore tё parkimit.