Parkim Publik

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit Bashkiak,Tiranë nr.48,datë 11.11.2015 për “Krijimin e Tirana Parking si Institucion në Varësi të Bashkisë Tiranë për Administrimin e Shërbimit…