Informacion i Përgjithshëm mbi Kartën e Rezidentit:

Bazuar Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.49 dt.11.11.2015, Tirana është e ndarë në 4  Zona  Administrimi të Parkimit, si më poshtë:

ZAP TP per Web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAP 1

Me kufij: Vija kufizuese e qytetit të Tiranës në pjesën Veri/Perëndimire, bulevardi “ZOG 1” në anën Lindore dhe kordoni hyrës me rrugët “Lazi Miho”, “Konferenca e Pezës” duke vazhduar përgjatë bulevardit “Gjergj Fishta” në anën jugore, deri në ndërprerjen me bulevardin “Dëshmorët e Kombit”

ZAP 2

Me kufij:  zonën përgjatë bulevardit “ZOG 1” në pjesën perëndimore, vijën kufizuese të qytetit të Tiranës në pjesën Veri/Lindore dhe zgjatimin e bulevardit “Zhanë D’Ark” deri në vijën kufizuese në anën Jugore.

 

ZAP 3

Me kufij: segmentin e bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në anën perëndimire, bulevardi “Bajram Curri” dhe përgjatë lumit të Lanës deri në vijën kufizuese në anën veriore dhe vijën kufizuese të qytetit të Tiranës  në pjësën Jug/Lindore.

ZAP 4

Me kufij : kordonin hyrës përgjatë rrugës “Konferenca e Pezës” në anën veriore, bulevardin vijën kufizuese të qytetit të Tiranës në anën lindore,  zonën përgjatë segmentit të bulevardit “Dëshmorët e Kombit” në pjesën Lindore dhe vijën kufizuese të Tiranës në pjesën jugore të saj.

Tirana Parking si Institucion varësie, i Bashkisë Tiranë  që Administron Shërbimin e Parkimit Publik me/ pa pagesë mbi dhe nën tokë, në kuadër të ushtrimit të detyrave të saj funksionale dhe në bashkëpunim me strukturat e Bashkisë TR , ka ndërmarë hapa për të trajtuar Cështjen e Rezidentit , si një ndër problematikat  kryesore në qytetin e Tiranës .

 

Kush quhet Rezident?

Rezident është çdo Qytetar që banon në një Njësi Adminsitrative  të caktuar, për një kohë të gjatë apo të përhershme (me qera apo pronar shtëpie).

 

Cfarë është Karta e Rezidentit?

Karta e Rezidentit është një Mjet Identifikimi  ( në formën e Pullës  ngjitëse), që i jep të drejtën qytetarit të parkojë mjetin e tij  PA PAGESE në hapësirat Publike brënda Zonës së Administrimit të Parkimit  që i përket .( Zona 1,2,3,4 )

Kjo Pullë identifikuese, është “e personalizuar me targën e automjetit”, e cila duhet të ngjitet brënda xhamit në pjesën e përparme të automjetit “lehtësisht e dukshme”  dhe ka si elemente përbërëse:

 • Targa e Automjetit,
 • Afati i vlefshmërisë,
 • Numri Serial,
 • Numri i Zonës.

 

Cfarë përfitimesh ka Karta e Rezidentit?

Bazuar në VKB Nr. 49 dt.11.11.2015, qyteti i Tiranës është i ndarë ne 4 Zona Administrimi te Parkimit  (ZAP 1,2,3,4, ).

Rezidenti do të ketë hapësirë parkimi  PA PAGESE brenda zonës ku është rezident, me përjashtim të hapësirave te 3 zonave të tjera  apo rrugëve kryesore të përcaktuara me Sistem Tarifimi përveç orareve të përcaktuara në VKB nr.49 dt.11.11.2015.

Shembull :  Rezident i Zonës 1 ( ZAP 1):

 • Mundësi për të parkuar :
 1. Në të gjitha hapësirat Brenda Zonës së Administrimit të Parkimit e përcaktuar si e tillë .

(Sinjalistike Vertikale /tabelë informuese dhe Sinjalistikë horizontale/ vijëzime me të bardha),

 1. Në hapësirat e percaktuara si “TE LIRA” – me vijëzim të bardhë, edhe në Rrugët kryesore që i nënshtrohen sistemit të tarifimit  sipas ndarjeve ne % të përcaktuara në VKB nr.49 dt.11.11.2015,
 1. Në Rrugët kryesore që i nënshtrohen sistemit të tarifimit (sipas sinjalistikës vertikale/tabelat  dhe horizontale/vijëzimi Blu) :
  1. gjate ditëve të javës (e Hënë- e Premte) nga ora 20:00 deri në orën 07:30, të ditës pasardhëse,
  2. ne fundjavë (të Shtunë/te Dielë).
 • Nëse Rezidenti i Zonës 1, do të shkojë në Zonën 2, 3, 4 , ai ka 2 mundësi për të parkuar:
 1. Në Rrugët Kryesore që i nënshtrohet  sistemit te tarifimit në pjesët e përcaktuara si “te lira” (rrugët me vijezim të Bardhë),
 2. Në Rrugët e përcaktuara me tarifim, kundrejt pagesës përkatëse të Zonës (rrugët me vijëzim Blu),
 3. Në Rrugët e përcaktuara me tarifim:
  1. gjate ditëve të javës (e Hënë- e Premte) nga ora 20:00 deri në orën 07:30, të ditës pasardhëse,
  2. ne fundjavë (të Shtunë/te Dielë).

 

Si do të tarifohet Karta e Rezidentit?

Karta e Rezidentit do të ofrohet për afatin kohor 12 mujor, tarifa e të ciles do percaktohet me Vendim të Këshillit Bashkiak.

Për Projektin Pilot në Zonën 1 dhe Zonën 4, për periudhën 06.02.2017 deri më  31.12.2017 , karta do të jetë FALAS (pa pagesë).

 

Ku mund të terhiqet Karta e Rezidentit?

Pajisja me Kartën e Rezidentit do të bëhet   pranë zyrave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tirana Parking, në adresën Rr.”Ali Begeja” nr.16, Kodi Postar 1017, Tiranë.

 

 

Si do të mbrohet/sigurohet  vendparkimi i rezidentëve nga qytetarët jo Rezident ?

Tirana Parking, ka si detyrë të saj funksionale pajisjen me Kartë Rezidenti, fillimisht për çdo Familje me 1 automjet në përdorim.

Në zbatim të sanksioneve ligjore dhe në perputhje me dispozitat e Ligjit Nr 8378 dt 22.07.1999 ”Kodi Rrugor I Republikës së Shqipërisë“ me ndryshimet përkatëse, Policia Bashkiake, si strukturë mbështetëse në Bashkinë e Tiranës, do të jetë mbështetja kryesore në mbarëvajtjen e projektit, nëpërmjet  numrit të salles operative: 04 241 94 65.

 

SQAROJME SE:

Pajisja me Kartën e Rezidentit NUK i jep të drejtën rezidentit që të parkojë PA PAGESE në rrugët e caktuara me sistem tarifimi (vendparkimet e vijëzuara me Blu).

Gjithashtu, vendet të cilat janë të përcaktuara për Rezidentët NUK  janë të personalizuara, që do të thotë se në këto hapësira kanë të drejtë të parkojnë të gjithë banorët që janë Rezident të asaj zone.

Për Informacion të mëtejshme  ju lutemi të drejtoheni në:

Tirana Parking, Rruga “Ali Begeja”, nr.16,Tiranë,

Tel. +355 (0) 422 11 111 nga ora 08:00 – 16:00, nga e Hëna në të Premte,

e-mail: Tiranaparking@tirana.al,

web site: www.tiranaparking.al

FALEMINDERIT!

Informacion mbi Kartën e Rezidentit