Informacion i Përgjithshëm mbi Kartën e Rezidentit:

Bazuar Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.49 dt.11.11.2015, Tirana është e ndarë në 4  Zona  Administrimi të Parkimit, si më poshtë:

ZAP TP per Web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAP 1

Me kufij: Vija kufizuese e qytetit të Tiranës në pjesën Veri/Perëndimore, bulevardi “ZOG I” në anën Lindore dhe kordoni hyrës me rrugët “Lazi Miho”, “Konferenca e Pezës” duke vazhduar përgjatë bulevardit “Gjergj Fishta” në anën jugore, deri në ndërprerjen me bulevardin “Dëshmorët e Kombit”

ZAP 2

Me kufij:  zonën përgjatë bulevardit “ZOG 1” në pjesën perëndimore, vijën kufizuese të qytetit të Tiranës në pjesën Veri/Lindore dhe zgjatimin e bulevardit “Zhanë D’Ark” deri në vijën kufizuese në anën Jugore.

 ZAP 3

Me kufij: segmentin e bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në anën perëndimire, bulevardi “Bajram Curri” dhe përgjatë lumit të Lanës deri në vijën kufizuese në anën veriore dhe vijën kufizuese të qytetit të Tiranës  në pjësën Jug/Lindore.

ZAP 4

Me kufij : kordonin hyrës përgjatë rrugës “Konferenca e Pezës” në anën veriore, bulevardin vijën kufizuese të qytetit të Tiranës në anën lindore,  zonën përgjatë segmentit të bulevardit “Dëshmorët e Kombit” në pjesën Lindore dhe vijën kufizuese të Tiranës në pjesën jugore të saj.

Tirana Parking si Institucion varësie, i Bashkisë Tiranë që Administron Shërbimin e Parkimit Publik me/ pa pagesë mbi dhe nën tokë, në kuadër të ushtrimit të detyrave të saj funksionale dhe në bashkëpunim me strukturat e Bashkisë Tiranë, ka ndërmarë hapa për të trajtuar Çështjen e Rezidentit, si një ndër problematikat  kryesore në qytetin e Tiranës.

Kush quhet Rezident?

Rezident është çdo Qytetar që banon në një Njësi Adminsitrative  të caktuar, për një kohë të gjatë apo të përhershme (me qera apo pronar shtëpie).

Çfarë është Karta e Rezidentit?

Karta e Rezidentit është një Mjet Identifikimi  (në formën e Pullës  ngjitëse), që i jep të drejtën qytetarit të parkojë mjetin e tij  PA PAGESË në hapësirat Publike brenda Zonës së Administrimit të Parkimit që i përket. (Zona 1,2,3,4)

Kjo Pullë identifikuese, është “e personalizuar me targën e automjetit”, e cila duhet të ngjitet brenda xhamit në pjesën e përparme të automjetit “lehtësisht e dukshme” .

Ajo ka si elemente përbërëse:

 • Targa e Automjetit,
 • Afati i vlefshmërisë,
 • Numri Serial,
 • Numri i Zonës,
 • QR code,
 • Holograma e Bashkisë Tiranë.

 Çfarë përfitimesh ka Karta e Rezidentit?

Bazuar në VKB Nr. 49 dt.11.11.2015, qyteti i Tiranës është i ndarë në 4 Zonat e Administrimit të Parkimit  (ZAP 1,2,3,4).

Rezidenti do të ketë hapësirë parkimi  PA PAGESË:

 1. Brenda zonës ku është rezident, të pajisur me sinjalistikë për Rezident.
 2. Në vijëzimet Blu, çdo ditë nga e Hëna në të Premte, prej orës  20:00-07:30.
 3. Në vijëzimet Blu, të shtunë dhe të dielë.
 4. Në vijëzimet e Bardha të përcaktuara si parkim publik pa pagesë.

KUJDES!

Karta e Rezidentit NUK i jep të drejtën qytetarit të parkojë:

 1. Në hapësirat e 3 zonave të tjera me sinjalistikë për rezidentët e asaj zone.
 2. Në vijëzimet Blu, çdo ditë nga e Hëna në të Premte, prej orës  07:30-20:00.
 3. Në Shesh-Parkimet dhe Terminalet nën administrimin e Tirana Parking.

 Si do të tarifohet Karta e Rezidentit?

Karta e Rezidentit do të ofrohet FALAS për një afat kohor 12 mujor.

Ku mund të tërhiqet Karta e Rezidentit?

Pajisja me Kartën e Rezidentit do të bëhet pranë zyrave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tirana Parking, në adresën Rr.”Ali Begeja” nr.16, Kodi Postar 1017, Tiranë.

Për tu pajisur me Kartë Rezident qytetari duhet të paraqesë:

 1. Vërtetim Banimi,
 2. Fotokopje të kartës së identitetit,
 3. Fotokopje të lejes së qarkullimit/çertifikatën e pronësisë së automjetit.

Si do të mbrohet/sigurohet  vendparkimi i rezidentëve nga qytetarët jo Rezident ?

Tirana Parking, ka si detyrë të saj funksionale pajisjen me Kartë Rezidenti, çdo Familje me 1 automjet në përdorim.

Në zbatim të sanksioneve ligjore dhe në perputhje me dispozitat e Ligjit Nr 8378 dt 22.07.1999 ”Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë“ me ndryshimet përkatëse, Policia Bashkiake, si strukturë mbështetëse në Bashkinë e Tiranës, do të jetë mbështetja kryesore në mbarëvajtjen e projektit, nëpërmjet  numrit të sallës operative: 04 241 94 65.

SQAROJMË

SE:

Pajisja me Kartën e Rezidentit NUK i jep të drejtën rezidentit që të parkojë PA PAGESË në rrugët e caktuara me sistem tarifimi (vendparkimet e vijëzuara me Blu).

Gjithashtu, vendet të cilat janë të përcaktuara për Rezidentët NUK  janë të personalizuara, që do të thotë se në këto hapësira kanë të drejtë të parkojnë të gjithë banorët që janë Rezident të asaj zone.

VËRTETIMET E LËSHUARA PËR VITIN 2017 NUK JANË MË TË VLEFSHME!

Për Informacione të mëtejshme  ju lutemi të drejtoheni në:

Tirana Parking, Rruga “Ali Begeja”, Nd. nr. 16, Tiranë,

Tel. +355 (0) 422 11 111 nga ora 08:00 – 16:00, nga e Hëna në të Premte,

e-mail: tiranaparking@tirana.al,

web site: www.tiranaparking.al

FALEMINDERIT!

Informacion mbi Kartën e Rezidentit