Parking i Rezervuar

 Paketa / Abonimi Orë / Ditë  Ditë / Vit  Total / Orë  Tarifa / Lekë
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna -tё premte )  12  264 3,168 221,760
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna – tё diel )  24  365 8,760 438,000
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna – tё diel)  12  365 4,380 306,600
 Kontrata 1 vit                  (nga e hena – tё premte )  10  264  2,640 198,000
 Kontrata 1 vit                   (nga e hёna – tё diel)  10  264 3,650  255,500
 Paketa / Abonimi Orë / Ditë  Ditë / Vit  Total / Orë  Tarifa / Lekë
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna -tё premte )  12  264 3,168 88,704
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna – tё diel )  24  365 8,760 175,200
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna – tё diel)  12  365 4,380 122,640
 Kontrata 1 vit                  (nga e hena – tё premte )  10  264  2,640 79,200
 Kontrata 1 vit                   (nga e hёna – tё diel)  10  264 3,650  102,200
 Paketa / Abonimi Orë / Ditë  Ditë / Vit  Total / Orë  Tarifa / Lekë
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna -tё premte )  12  264 3,168 44,352
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna – tё diel )  24  365 8,760 87,600
 Kontrata 1 vit                 (nga e hёna – tё diel)  12  365 4,380 61,320
 Kontrata 1 vit                  (nga e hena – tё premte )  10  264  2,640 39,600
 Kontrata 1 vit                   (nga e hёna – tё diel)  10  264 3,650 51,100

Dokumentacioni i kërkuar për parkim të rezervuar me pagesë
1. Ekstrakt QKR i pёrditësuar i 3 muajve të fundit
2. Foto nga terreni, të hapësirës/vendndodhjes ku subjekti kërkon parkim të rezervuar me pagesë
3. Autorizim nga Administratori i subjektit pёr personin qё paraqitet pёr aplikim kёrkese (në rastet kur personi nuk ёshtё vetё Administratori).