Aplikimi për kartën e rezidentit

Të nderuar Qytetarë , ju informojmë se:

Rezidentët e Zonës së Administrimit të Parkimit 1 dhe 4 mund të pajisen me Kartën e Rezidentit me dorëzimin e dokumentave si më poshtë:

• Vertetim Banimi

• Ϛertifikate Familjare

• Ϛertifikatë pronësie për automjetin (fotokopje)/leje qarkullimi (fotokopje)

Karta e Rezidentit terhiqet pranë zyrave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tirana Parking në adresën Rr.”Ali Begeja” nr.16, Kodi Postar 1017, Tiranë .Tel.04 2211111